im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 

"Patrząc wstecz"

 

Regulamin konkursu "Patrząc wstecz"
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin")
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Patrząc wstecz”.
3. Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Nauki „Pomerania”, ul. Prosta 4, 87-100
Toruń, zwana dalej „Organizatorem”. Konkurs realizowany jest dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki.
4. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Konkurs „Patrząc wstecz” ma na celu pobudzenie młodzieży do rozwinięcia zainteresowania
wybranymi aspektami historycznymi z dziejów Rzeczypospolitej, oraz wzmocnienie praktycznych
umiejętności posługiwania się nowoczesnymi metodami audiowizualnymi.
6. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz. U. tj. 2019 r. poz. 847).
7. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
8. Niniejszy konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez
serwis Facebook, ani nie jest z nim związany.
9. Konkurs rozpocznie się dnia 11.11.2022r. o godz. 10:00, a zakończy w dniu 30.11.2022 r., o godz.
23:59.
10. Informacja o konkursie zostanie opublikowana:
na stronie internetowej www.aj.torun.pl oraz w poście zamieszczonym na fanpage Akademii
Jagiellońskiej (https://www.facebook.com/AkademiaJagiellonska).
11. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców konkursu prowadzi
Organizator.
12. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje poniższy regulamin.
§ 2 Uczestnictwo w konkursie
1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych: liceów, techników oraz szkół
branżowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnikiem konkursu może zostać osoba
fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku osób, które nie ukończyły
18 roku życia wymagana jest zgoda na udział w konkursie rodzica/ opiekuna prawnego.
2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również
potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
3. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestników
następujących oświadczeń i zobowiązań:
3.1 Zadanie Konkursowe stanowi przejaw grupowej i oryginalnej twórczości Uczestników,
3.2 Uczestnicy dysponują wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób
ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.
§3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie
1. Konkurs polega na wykonaniu przez uczestników prezentacji multimedialnej do 10 slajdów lub 2-3
minutowego filmiku przedstawiającego wątki najbardziej istotnych wydarzeń militarnych w historii
Polski:
a) Wojny z Zakonem Krzyżackim w XV i XVI wieku,
b) Wojny z Moskwą w XV-XVII wieku
c) Wojna z bolszewikami w 1920 roku,
d) Udział żołnierzy polskich w II wojnie światowej.
2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy przesłać do dnia 30.11.2022 r. na adres
mailowy: konkurs@aj.torun.pl lub wysłać listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej na
adres organizatora konkursu:
Fundacja Rozwoju Edukacji i Nauki "Pomerania", ul. Prosta 4, 87-100 Toruń,
z dopiskiem "praca konkursowa". W przypadku wysyłki listem liczy się data stempla pocztowego.
3. Prace konkursowe przygotowywane powinny być przez grupę minimum 5 osób, uczęszczających do
tej samej szkoły.
4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonieniem zwycięzców czuwa Organizator.
5. Fundacja Rozwoju Edukacji i Nauki „Pomerania” zastrzega sobie prawo interpretacji i zmiany
niniejszego regulaminu.
§ 4 Zasady wyłaniania zwycięzców
1. Nagrody główne w konkursie zostaną przyznane dla 15 najlepszych prac.
2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.
3. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
4. W przypadku braku możliwości odbioru nagrody przez uczestników, należy skontaktować się z
Organizatorem celem ustalenia sposobu odbioru nagrody.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6 grudnia 2022 r.
8. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez wymienienie go przez Organizatora w
poście ogłaszającym zwycięzców konkursu na fanpage’u Akademii Jagiellońskiej oraz drogą mailową.
§ 5 Nagrody
Nagrodami dla 15 najlepszych prac w konkursie będą do wyboru:
a) rzutnik (Projektor PHILIPS NeoPix Prime 2)
b) zestaw gier planszowych (Wsiąść do pociągu, Dobble, Scrable, Jenga, 5 sekund, Twister, Catan)
c) sprzęt sportowy (piłki do siatkówki x2, piłki do piłki nożnej x2, piłki do koszykówki x2)
d) głośnik mobilny JBL Xtreme 2 GUNMETAL
Uczestnicy zgłaszają organizatorowi wybraną przez siebie nagrodę w zgłoszeniu konkursowym.
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Nauki „Pomerania” przy
ul. Prostej 4, 87-100 Toruń.
Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci
praw, skontaktuj się z nami: konkurs@aj.torun.pl
Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji konkursu na podstawie Twojego zgłoszenia do
konkursu oraz na podstawie przepisów prawa.
§ 6 Ochrona danych osobowych

klik karta złoszeniowa klik

 

 

 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy