im. Władysława Łokietka
w Lubaszczu
line decor
  
line decor
 
 

 
 

 
 in dd id ik is
Terminy i zasady rekrutacjiRegulamin rekrutacji do klas pierwszych 2024-2025 klik

NABÓR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ !

termin będzie podany w czasie późniejszym

adres strony będzie aktywny w trrminie późniejszym: https://naklonadnotecia.edu.com.pl/kandydat/app/

 • Po zapoznaniu się z ofertą szkół należy zalogować się do systemu naboru na stronie do naboru elektronicznego, tam wybrać preferowane szkoły (maksymalnie 3) i kierunki (dowolna ilość), a następnie wydrukować wniosek o przyjęcie do szkoły z systemu. Podpisany wniosek należy zanieść do szkoły pierwszego wyboru. Zasady logowania oraz niezbędne dane podają szkoły podstawowe.
 • Szczegółowy harmonogram rekrutacji:

zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu plik

Wymagane przez szkołę dokumenty do Branżowej Szkoły I Stopnia:

I etap - rekrutacja

 1. logowanie na stronie rekrutacji i wydrukowanie wypełnionego podania,
 2. zaświadczenie z zakładu pracy o możliwości odbywania praktycznej nauki zawodu,
 3. 2 fotografie, Uczeń zobowiązany jest dostarczyć zdjęcie w wersji elektronicznej (przy odbiorze zdjęć w zakładzie fotograficznym należy poprosić o wersję elektroniczną zdjęcia) do e-legitymacji..
 4. dostarczenie powyższych dokumentów do sekretariatu szkoły

II etap - po ukończeniu podstawowej

 1. świadectwo ukończenia szkoły,
 2. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu egzaminu ósmoklasisty.
 3. zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole branżowej (skierowanie otrzymuje się w sekretariacie szkoły).
 4. dostarczenie powyższych dokumentów do sekretariatu szkoły

III etap - na początku roku szkolnego

 1. karta zdrowia,
 2. umowa o odbywanie praktycznej nauki zawodu

Wymagane przez szkołę dokumenty do Technikum:

I etap - rekrutacja ucczniów kończąących szkołę podstawową

 1. logowanie na stronie rekrutacji i wydrukowanie wypełnionego podania,
 2. 2 fotografie.
 3. dostarczenie powyższych dokumentów do sekretariatu szkoły

II etap - po ukończeniu szkoły podstawowej

 1. świadectwo ukończenia szkoły,
 2. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 3. zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki w technikum (skierowanie otrzymuje się w sekretariacie szkoły).
 4. dostarczenie powyższych dokumentów do sekretariatu szkoły

III etap - na początku roku szkolnego

 1. karta zdrowia,

 

Zasady rekrutacji do Szkoły Branżowej I Stopnia:

 1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klas I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia oraz zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu ( dotyczy BS I Stopnia)

od 13 maja 2024 r. (poniedziałek) do 14 czerwca 2024 r. (piątek) do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminy ósmoklasisty.

od 25 czerwca 2024 r. (wtorek) do 9 lipca 2024 r. (wtorek) do godz. 15.00

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie branżowej szkoły I stopnia i dokumentów potwierdzających spełnienienie przez kandydata warunków poświadczanych i oświadczeniach. do 1o lipca 2024 r. (środa)

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza, prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 15 lipca 2024 r. (poniedziałek)

4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

16 lipca 2024 r (wtorek) do godz. 12.00

5

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.                                                                                

od 13 maja 2024 r. (poniedziałek) do 17 lipca 2024 r. (środa)

6

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału  zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożonewraz z wnioskiem o przyjęcie do branżowej szkoły I stopnia lub technikum, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej  nauki zawodu.**

do 19 lipca 2024 r. (piątek)
do godz. 15.00

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 22 lipca 2024 r. (poniedziałek)
do godz. 12.00

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 31 lipca 2024 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 18 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej.

Do Szkoły Branżowej I Stopnia przyjmujemy również
uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Zarządzenie Nr 4//2024 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2024 r. klik

 

 
 
 

 

home

ZAJĘCIA DODATKOWE

SUKCESY UCZNIÓW

STUDIO FITNESS
zapraszamy

PRZYJAZNA SZKOŁA

           
zapraszamy zapraszamy zapraszamy